รายงานตัว

มัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
46021 นางสาวปรายมาศ สีเมืองเบ้า แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) รายงานตัว
46020 เด็กชายอติเทพ โคตระครุ แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) รายงานตัว
46022 เด็กหญิงภัทรวดี บุตรแสน แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) รายงานตัว
46013 นายพัทธนันท์ คำแก้ว แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) รายงานตัว
46014 นายเตวิช ศรีวิลัย แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) รายงานตัว
43082 เด็กหญิงนรินทยา มาสสันเทียะ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
42023 เด็กหญิงชลธิชา จันทะมูลตรี แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน รายงานตัว
46015 เด็กชายเกียรตินาคินทร์ วรรณพงศ์ แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) รายงานตัว
43079 นางสาวกุสุมา ศักดิ์ภูเขียว แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
41020 เด็กหญิงรัตนากร แสไพศาล แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส รายงานตัว
43066 นางสาวปาณิศา สิงห์ธานี แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
43078 เด็กหญิงนาดียา นิ่มเจริญ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
43077 นางสาวรัตฐนันท์ โตชัยภูมิ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
46016 นางสาวกิ่งเพชร สุวรรณละมัย แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) รายงานตัว
46017 นายทรงพร จิตต์กระโทก แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) รายงานตัว
46018 เด็กชายชยานันต์ ยังโนนตาด แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) รายงานตัว
43068 เด็กหญิงณัฐการณ์ สมบัติมี แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
43065 เด็กหญิงณัฎฐณิชา แพงสุดสี แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
41025 นางสาวอัญชิสา แดงสกุล แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส รายงานตัว
42020 เด็กหญิงพิมพกานต์ คำเเสน แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน รายงานตัว