รายงานตัว

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
61076 เด็กหญิงณิชาภัทร ชื่นตา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
61075 เด็กหญิงจิดาภา สำราญญาติ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
62029 เด็กหญิงวรรณษา ภาถีร ห้องเรียนพิเศษ MEP รายงานตัว
62028 เด็กหญิงกมลพรรณ กล้วยน้ำ ห้องเรียนพิเศษ MEP รายงานตัว
62027 เด็กหญิงกนกขวัญ คุ้มบุดดี ห้องเรียนพิเศษ MEP รายงานตัว
64048 เด็กหญิงณัฏฐณิชา พรมสิทธิ์ ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ รายงานตัว
62025 เด็กหญิงปุ​ณ​ณ​กานต์​ เขียวอ่อน ห้องเรียนพิเศษ MEP รายงานตัว
63053 เด็กหญิงเบญฐิชา สุวรรณคำ ห้องเรียนพิเศษ IEP รายงานตัว
61067 เด็กหญิงณชนก อินทร์แต้ม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
63057 เด็กหญิงสกุลนา แซนดร้า รอทเสท ห้องเรียนพิเศษ IEP รายงานตัว
63054 เด็กหญิงสุภาสินี มูลสูงเนิน ห้องเรียนพิเศษ IEP รายงานตัว
64046 เด็กหญิงจิราภา หาญพยัคฆ์ ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ รายงานตัว
64045 เด็กหญิงกัญจน์รัชต์ จันทรประทักษ์ ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ รายงานตัว
62023 เด็กหญิงธนัชพร โพธิชนะ ห้องเรียนพิเศษ MEP รายงานตัว
61071 เด็กหญิงพรรณพัชร ศรีบัวพันธุ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
62022 เด็กหญิงสวรินทร์ ปิดตาลาคะ ห้องเรียนพิเศษ MEP รายงานตัว
62021 เด็กหญิงฐาปนีย์ หงษ์พิมพ์ ห้องเรียนพิเศษ MEP รายงานตัว
63051 เด็กชายศักรินทร์ พ่วงเกตุ ห้องเรียนพิเศษ IEP รายงานตัว
63050 เด็กหญิงสุชาวดี ละแมนชัย ห้องเรียนพิเศษ IEP รายงานตัว
62024 เด็กชายพิตติพรรธน์ สมัตถะ ห้องเรียนพิเศษ MEP รายงานตัว