เมนู

รายงานตัว

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
64051 เด็กชายทินกฤต พากุดเลาะ ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ รายงานตัว
62030 เด็กชายณัฎฐ์พิพัฒฐ์ พิพิธกุล ห้องเรียนพิเศษ MEP รายงานตัว
63069 เด็กชายนัธทวัฒน์ สวัสดิ์ศรี ห้องเรียนพิเศษ IEP รายงานตัว
62029 เด็กชายณฐพงศ์ แก้วดี ห้องเรียนพิเศษ MEP รายงานตัว
64049 เด็กหญิงมนพร ภูมิบุญชู
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ รายงานตัว
61062 เด็กหญิงลภัสรดา พงษ์ศิลา
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) รายงานตัว
63075 เด็กหญิงพิจิตรา ถนอมชัย
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP รายงานตัว
61059 เด็กหญิงภทรพร อินทร์บำรุง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) รายงานตัว
62028 เด็กหญิงภัทรนรา พิภพ ห้องเรียนพิเศษ MEP รายงานตัว
62027 เด็กหญิงวิจิตรา ทองประสม ห้องเรียนพิเศษ MEP รายงานตัว
64046 เด็กชายวราวุฒิ อัตถจักร์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ รายงานตัว
64045 เด็กชายอชิตะ มีชัย
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ รายงานตัว
64044 เด็กหญิงสุธิตา เทกอง ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ รายงานตัว
64041 เด็กชายธีรเทพ พลเสน ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ รายงานตัว
63063 เด็กชายพิชญุตย์ ธงภักดิ์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP รายงานตัว
63073 เด็กหญิงณัชชา ยอดปรางค์ ห้องเรียนพิเศษ IEP รายงานตัว
61056 เด็กหญิงณัฐทิชา คำสุภีร์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) รายงานตัว
64040 เด็กหญิงศิริพัฒน์ทรา วิชัยสูง ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ รายงานตัว
62026 เด็กหญิงธนัญญา อุมารังษี ห้องเรียนพิเศษ MEP รายงานตัว
62025 เด็กชายเทพทัต กิจทวี ห้องเรียนพิเศษ MEP รายงานตัว