รายงานตัว

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
63049 เด็กหญิงวรกานต์ มารัตนะ ห้องเรียนพิเศษ IEP รายงานตัว
61073 เด็กหญิงณิชานันท์ วีสูงเนิน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
64043 เด็กหญิงอรกานต์ อยู่นอก ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ รายงานตัว
63046 เด็กชายวชิรศักดิ์ มีเปี่ยม ห้องเรียนพิเศษ IEP รายงานตัว
63045 เด็กหญิงกานต์ธีรา ขอเพิ่มกลาง ห้องเรียนพิเศษ IEP รายงานตัว
63044 เด็กหญิงพัชรินทร์ บุตตะวงค์ ห้องเรียนพิเศษ IEP รายงานตัว
64042 เด็กชายอภิเชษฐ์ อาสานอก ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ รายงานตัว
61057 เด็กหญิงทิพวรรณ ชำนาญศรี ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
64041 เด็กชายชนาธิป พงษ์ราศรี ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ รายงานตัว
61047 เด็กชายพัสกรณ์ มรรครมณ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
61046 เด็กชายปฏิพัทธ์ แก้วโนนเฮ้า ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
61045 เด็กหญิงธนารีย์ กล้วยกลาง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
62019 เด็กหญิงนภัสสร บุญจิต ห้องเรียนพิเศษ MEP รายงานตัว
62018 เด็กหญิงนันณภัชสรณ์ พัฒนะอนันท์ ห้องเรียนพิเศษ MEP รายงานตัว
63039 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภูอ่าง ห้องเรียนพิเศษ IEP รายงานตัว
64039 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ภิรมจิตร ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ รายงานตัว
64038 เด็กหญิงศิริชัญญา สีห้วยไพร ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ รายงานตัว
61043 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ภิรมจิตร ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
62016 เด็กหญิงวัลลภา ไวยหงษ์ ห้องเรียนพิเศษ MEP รายงานตัว
63036 เด็กหญิงกัญญาณัฐ อภิเดชธนรักษ์ ห้องเรียนพิเศษ IEP รายงานตัว