เมนู

รายงานตัว

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
62022 เด็กหญิงศิรประภา พิมพลีชัย
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ MEP รายงานตัว
63049 เด็กหญิงภคินี มีศรี
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP รายงานตัว
61052 เด็กชายภาคิน ทับอมรศิริ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
62021 เด็กชายจอร์แดน แสงนาค
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ MEP รายงานตัว
64017 เด็กชายอติราช อิงชัยภูมิ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ รายงานตัว
63047 เด็กหญิงญาธิดา มวลชัยภูมิ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP รายงานตัว
61051 เด็กหญิงหทัยชนก เดชศรี
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
61050 เด็กหญิงคณาพร สนธิ์ชัย
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
63045 เด็กหญิงวณัญญา สัมภวะผล
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP รายงานตัว
61049 เด็กหญิงกรกนก สินธุวงศานนท์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
63042 เด็กหญิงไมลิน ไรแชร์ท
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP รายงานตัว
61048 เด็กหญิงปัญญาพร ทีบัวบาน
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
62020 เด็กหญิงฐิติชญาน์ ธิจิ่น
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ MEP รายงานตัว
63041 เด็กหญิงธิดารัตน์ ชุมแก้ว
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP รายงานตัว
63040 เด็กหญิงอนันตภรณ์ นนตะสี
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP รายงานตัว
61046 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ธรรมปาน
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
63038 เด็กหญิงภัทรภร ยศรุ่งเรือง
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP รายงานตัว
63037 เด็กหญิงภรภัทร ยศรุ่งเรือง
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP รายงานตัว
62019 เด็กหญิงสุนิสา แก้วนรินทร์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ MEP รายงานตัว
63035 เด็กหญิงสณิชญา บุญโยธา
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP รายงานตัว