รายงานตัว

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
62001 เด็กหญิงสุกฤตา ดัดสันเทียะ ห้องเรียนพิเศษ MEP รายงานตัว
63011 เด็กหญิงกนกวรรณ เย่วพันธ์ ห้องเรียนพิเศษ IEP รายงานตัว
61005 เด็กหญิงคณาภรณ์ เวชทองคำ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
61004 เด็กหญิงบัวบูชา เฉลียวชาติ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
61003 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ชาลีวงษ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
63001 เด็กหญิงธนัชพร ทิพย์รักษ์ ห้องเรียนพิเศษ IEP รายงานตัว
61002 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ประทุมชัย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว