รายงานตัว

มัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบความสามารถพิเศษ

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
31005 เด็กหญิงณิชกมล ทนคำ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี รายงานตัว
31003 เด็กหญิงศุภกานต์ สมานชิด นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี รายงานตัว
32005 เด็กหญิงญาดา ไชยชาญสุข นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา รายงานตัว
31004 เด็กหญิงสุวลักษณ์ อาจอารัญ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี รายงานตัว
31002 เด็กหญิงศิริรัตน์ โลหะกุล นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี รายงานตัว
31001 เด็กหญิงจันทิรา นามอาษา นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี รายงานตัว
33001 เด็กหญิงปฏิญญา ศรสุรินทร์ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ รายงานตัว
32002 เด็กหญิงชนิกานต์ ฐานวิสัย นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา รายงานตัว
31006 เด็กหญิงภัทรนันท์ โคตรทา นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี รายงานตัว