เมนู

รายงานตัว

มัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบความสามารถพิเศษ

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
72013 นายปัชกฤษ ชื่นหัวนา
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา รายงานตัว
71006 เด็กหญิงศศินันท์ แสนชั่ง
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี รายงานตัว
73005 นางสาวเตชินี น้อยวิเศษ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ รายงานตัว
73004 นายทักษ์ดนัย ตันจินดาประทีป
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ รายงานตัว
72009 เด็กหญิงอารียา แสนชัย นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา รายงานตัว
71005 นายอนุชา ขาวขำ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี รายงานตัว
72008 นายศิวัฒน์ เนาว์นนท์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา รายงานตัว
73003 นางสาวพิชามญชุ์ บุญหนา นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ รายงานตัว
72007 เด็กหญิงนริศรา แทบทาม
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา รายงานตัว
71007 นางสาวฤทัยชนก อึ้งเจริญโชค นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี รายงานตัว
75001 นางสาวณัฏฐณิชา อุณาพรหม
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านเทคโนโลยี รายงานตัว
73002 นางสาววาเศรษฐี ฤทธิ์กำลัง
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ รายงานตัว
71004 นางสาวพชรภร คำหมาย
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี รายงานตัว
74001 นางสาวของขวัญ เพลงดี
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านคหกรรม รายงานตัว
74002 นางสาวอิงฟ้า สิมาชัย
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านคหกรรม รายงานตัว
72005 เด็กชายพัทธพงษ์ ทาทิพย์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา รายงานตัว
72003 เด็กชายพีรพัฒน์ เติมศักดิ์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา รายงานตัว
71003 เด็กหญิงวันวิสา ลครพล
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี รายงานตัว
71002 นางสาววีณตา ฉิมสันเทียะ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี รายงานตัว
72014 นายสุทธิชัย พันธ์มะโน นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา รายงานตัว