รายงานตัว

มัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบความสามารถพิเศษ

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
72002 นางสาวนุชนารถ มนัสสา นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา รายงานตัว
71003 นายธนากร ไตรเสนีย์ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี รายงานตัว
71004 เด็กหญิงเจษสุฎา ปินะกาเส นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี รายงานตัว
71002 เด็กหญิงเมธาวี ทานสละ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี รายงานตัว
71005 นางสาวศุกร์สมวดี วัชรทวีศิลป์ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี รายงานตัว
71001 นางสาวรัญชนา บาริศรี นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี รายงานตัว