รายงานตัว

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
71043 เด็กหญิงศศิธารา ศรีเสาวงค์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
71041 นางสาวมนัสวี แช่มขุนทด ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
73025 เด็กหญิงสุชัญญา ร่างเจริญ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส รายงานตัว
73029 นางสาวชนาพร อนุพันธุ์ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส รายงานตัว
72034 เด็กหญิงมินทร์ชนก สุขเลิศกิจ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ รายงานตัว
72033 เด็กชายชวิน เชนยะวณิช ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ รายงานตัว
72032 เด็กชายพัชรพล พลสมบัติ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ รายงานตัว
73031 เด็กหญิงบุณยานุช หมีวิเชียร ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส รายงานตัว
72031 เด็กหญิงธัณย์สิตา พิริยนิภานนท์ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ รายงานตัว
73023 นางสาวรัชฎาภรณ์ อำนัคมาตย์ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส รายงานตัว
72029 นางสาวณิรดา จิรเกษมสุข ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ รายงานตัว
74027 เด็กหญิงอรพร พลเวียง ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน รายงานตัว
73021 เด็กหญิงปาลิตา มุกดา ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส รายงานตัว
72028 เด็กหญิงปรีญาพัฒน์ ชาวบัวขาว ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ รายงานตัว
74024 เด็กชายณัฏฐภัทร ตุมรสุนทร ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน รายงานตัว
74023 นายฆนัท เอื้อฤทธิกุล ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน รายงานตัว
74022 เด็กชายธนกฤต สัมภวะผล ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน รายงานตัว
74029 นายภูรินท์ เคนเหลื่อม ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน รายงานตัว
72027 เด็กหญิงปฐมรุ้ง เผื่อนพงศ์ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ รายงานตัว
72024 นางสาววรกานต์ แก้ววงษา ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ รายงานตัว