รายงานตัว

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
73012 นางสาวปุญญิศา วงษ์ชัย ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส รายงานตัว
72017 นางสาวจิรนันท์ สังข์วงศ์ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ รายงานตัว
71030 นางสาวฐิติกานต์ แคว้นชัยภูมิ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
72018 นางสาวรัตติพร วิชาชีพ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ รายงานตัว
73011 นางสาวปาฏาลี แน่นสันเทียะ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส รายงานตัว
71029 นางสาวชนม์ชนก ปริเตนัง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
71028 นางสาวปาลิตา พันธุ์สง่า ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
71027 นางสาวณิชกมล พึ่งบ้านเกาะ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
71025 นางสาวธนัชชา แย้มเสมอ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
73010 เด็กหญิงสุธิศา ทองดี ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส รายงานตัว
71024 นางสาวศรัณย์พร แวทไธสง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
72016 นางสาววินิตา วิศทเวทย์ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ รายงานตัว
72015 เด็กหญิงณัฎฐนิชา โหนสันเทียะ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ รายงานตัว
74016 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ์ ฟ้ารักษา ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน รายงานตัว
73009 เด็กหญิงปาริฉัตร วรรณโน ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส รายงานตัว
74015 เด็กหญิงพิชชานันท์ หิรัญรัตน์ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน รายงานตัว
71022 นางสาวภวรัญชน์ บุญเสนา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
71021 เด็กชายชยาสิทธิ์ เจนชัย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
72014 เด็กหญิงนันทกร นิยม ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ รายงานตัว
72013 นางสาวสิริกาญดา เชื้อจำรูญ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ รายงานตัว