ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบความสามารถพิเศษ

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
31005 เด็กหญิงณิชกมล ทนคำ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี ดูข้อมูล
31003 เด็กหญิงศุภกานต์ สมานชิด นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี ดูข้อมูล
32005 เด็กหญิงญาดา ไชยชาญสุข นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดูข้อมูล
31004 เด็กหญิงสุวลักษณ์ อาจอารัญ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี ดูข้อมูล
31002 เด็กหญิงศิริรัตน์ โลหะกุล นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี ดูข้อมูล
31001 เด็กหญิงจันทิรา นามอาษา นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี ดูข้อมูล
33001 เด็กหญิงปฏิญญา ศรสุรินทร์ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดูข้อมูล
32001 เด็กหญิงจิราภา หาญพยัคฆ์ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดูข้อมูล
32002 เด็กหญิงชนิกานต์ ฐานวิสัย นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดูข้อมูล
32003 เด็กหญิงวิภาวี จรแก้ว นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดูข้อมูล
31006 เด็กหญิงภัทรนันท์ โคตรทา นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี ดูข้อมูล