เมนู

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบความสามารถพิเศษ

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
72013 นายปัชกฤษ ชื่นหัวนา
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดูข้อมูล
72012 เด็กหญิงกานต์ณิชา โพธิ์นาฝาย นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดูข้อมูล
71006 เด็กหญิงศศินันท์ แสนชั่ง
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี ดูข้อมูล
73005 นางสาวเตชินี น้อยวิเศษ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดูข้อมูล
73004 นายทักษ์ดนัย ตันจินดาประทีป
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดูข้อมูล
72009 เด็กหญิงอารียา แสนชัย นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดูข้อมูล
71005 นายอนุชา ขาวขำ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี ดูข้อมูล
72008 นายศิวัฒน์ เนาว์นนท์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดูข้อมูล
73003 นางสาวพิชามญชุ์ บุญหนา นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดูข้อมูล
72007 เด็กหญิงนริศรา แทบทาม
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดูข้อมูล
71007 นางสาวฤทัยชนก อึ้งเจริญโชค นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี ดูข้อมูล
75001 นางสาวณัฏฐณิชา อุณาพรหม
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านเทคโนโลยี ดูข้อมูล
73002 นางสาววาเศรษฐี ฤทธิ์กำลัง
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดูข้อมูล
71004 นางสาวพชรภร คำหมาย
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี ดูข้อมูล
72006 นางสาวอาทิตยา เหลือสุข นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดูข้อมูล
74001 นางสาวของขวัญ เพลงดี
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านคหกรรม ดูข้อมูล
74002 นางสาวอิงฟ้า สิมาชัย
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านคหกรรม ดูข้อมูล
72011 นางสาวดวงกมล ก่อศิลป์ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดูข้อมูล
72005 เด็กชายพัทธพงษ์ ทาทิพย์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดูข้อมูล
72003 เด็กชายพีรพัฒน์ เติมศักดิ์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดูข้อมูล