ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบความสามารถพิเศษ

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
72002 นางสาวนุชนารถ มนัสสา นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดูข้อมูล
71003 นายธนากร ไตรเสนีย์ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี ดูข้อมูล
71004 เด็กหญิงเจษสุฎา ปินะกาเส นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี ดูข้อมูล
71002 เด็กหญิงเมธาวี ทานสละ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี ดูข้อมูล
71005 นางสาวศุกร์สมวดี วัชรทวีศิลป์ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี ดูข้อมูล
71001 นางสาวรัญชนา บาริศรี นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี ดูข้อมูล