เมนู

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบความสามารถพิเศษ

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
72014 นายกีรติกรณ์ มุขรัตน์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดูข้อมูล
72006 นายกรวิทย์ เถื่อนศรีจันทร์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดูข้อมูล
73002 เด็กหญิงโสภชา ประเสริฐกุล
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดูข้อมูล
72012 นางสาวฉันทิศา โม้ชา
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดูข้อมูล
72011 เด็กหญิงชลิดา ชูสกุล
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดูข้อมูล
72013 นายกฤตภาส สกุลไพศาลศิริ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดูข้อมูล
71004 นายพงษ์พิพัฒน์ พรายพรรณ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี ดูข้อมูล
72010 นางสาวพัชรินทร์ รักชาติ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดูข้อมูล
73003 นางสาวชุติกาญจน์ คาดสนิท
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดูข้อมูล
72003 นายการัณธนัตถ์ สังข์ทอง
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดูข้อมูล
72002 นายพีรพล อินทรพาณิชย์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดูข้อมูล
71013 เด็กหญิงจันทัปปภา เครือหงษ์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี ดูข้อมูล
71012 นางสาวสุภนิจ งาคม
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี ดูข้อมูล
72009 นางสาวสุพรรษา มาดา
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดูข้อมูล
72008 เด็กหญิงนิชาวรรณ เมืองพิล
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดูข้อมูล
71017 นางสาวณัฐชยา ความหมั่น
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี ดูข้อมูล
72016 เด็กชายชลกร ขันชัยภูมิ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดูข้อมูล
71009 นางสาวปาลิดา เติมผล
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี ดูข้อมูล
71008 นางสาวปฏิมากร กลิ่นสุคนธ์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี ดูข้อมูล
71007 นางสาวกัลยาณี นามา
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี ดูข้อมูล