ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ