ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบความสามารถพิเศษ