ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ