รายงานตัว

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 เดิม

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
53069 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ธรรมบุญเรือง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
54006 นางสาวณีลนุช คิดถี่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) รายงานตัว
53163 นางสาวปาริตา ฐานวิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
54007 นางสาวคันธรส หาญพล แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) รายงานตัว
51009 เด็กชายกานต์รวี เกิดสันเทียะ แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ รายงานตัว
53025 เด็กหญิงญาณิศา ศุภไชยกุล แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
53045 นางสาวชลธิชา คุ้มคง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
51011 นางสาวศรินญา ชานอก แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ รายงานตัว
53043 นางสาวณัฐกฤตา นากส่องแสง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
53042 นางสาวเจสสิกา กำเนิดคำ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
52031 นางสาวอริสรา สมนาแซง แผนการเรียนอังกฤษ-จีน รายงานตัว
53174 เด็กหญิงอรปรียา เพชรวิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
53041 นางสาวธนัชชา บุญสิริโสภาพันธ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
53040 นางสาวมนัชญา นาสูงเนิน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
53039 เด็กหญิงเนตรนภา ขำหรุ่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
55024 เด็กหญิงอรยา ลำขุนทด แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมพยาบาล) รายงานตัว
53044 นางสาวชุติมา ศรีพงษ์ยิ่ง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
53162 เด็กหญิงอิสริยา จันทะดวง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
53038 นางสาวศิริอนงค์ วงษ์ประเทศ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายงานตัว
52030 นางสาวอภิญญา ฝากชัยภูมิ แผนการเรียนอังกฤษ-จีน รายงานตัว