ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
74039 เด็กหญิงคริสติน่า กูท์เซรินากิส ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
71052 นางสาวสิรินาถ ไชยพันธุ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
74037 เด็กชายอัศม์เดช หิรัญเกิด ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
73034 เด็กหญิงณัฐชา รื่นภิรมย์ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
74036 นางสาวพรนัชชา สุนัยรัตนาภรณ์ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
74035 นางสาวธัญญลักษณ์ ระวิวรรณ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
72038 นางสาวเจนจีรา ดวงแก้ว ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
72037 นางสาวอภิสุตา ฟักสูงเนิน ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
73033 นางสาวธิชาภรณ์ บุญคำมูล ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
73032 เด็กหญิงณัฐณิชา แดงสกุล ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
74034 นางสาวนภัสชยกรณ์ ทองสุข ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
74033 นางสาวปัณฑารัตน์ อาจกล้า ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
71050 นางสาววรรณภา เงินจัตุรัส ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
71049 นางสาวนันทชพร พลชัย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
74032 เด็กหญิงณัฐกฤตา วานนท์ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
71047 นางสาวน้ำหนึ่ง เรืองมนตรี ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
71048 เด็กหญิงชลธิชา แพวขุนทด ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
72036 นางสาวพัลลภา โพธิจักร ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
71045 นางสาวกรรณิการ์ กาญบุตร ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
71046 นายณภัทร ยืนชีวิต ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล