ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
74027 เด็กหญิงอรพร พลเวียง ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
74026 นางสาวณัชชากร น่าบัญฑิตย์ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
74025 นางสาวสิริกัลยา เรืองบุญ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
73021 เด็กหญิงปาลิตา มุกดา ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
72028 เด็กหญิงปรีญาพัฒน์ ชาวบัวขาว ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
74024 เด็กชายณัฏฐภัทร ตุมรสุนทร ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
74023 นายฆนัท เอื้อฤทธิกุล ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
74022 เด็กชายธนกฤต สัมภวะผล ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
74029 นายภูรินท์ เคนเหลื่อม ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
72027 เด็กหญิงปฐมรุ้ง เผื่อนพงศ์ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
72024 นางสาววรกานต์ แก้ววงษา ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
72025 เด็กหญิงภัคธีมา จวนอึ้ง ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
73020 นางสาววรัชยา อูเดียร์ก ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
72026 นางสาวสุพรรณวดี พรมมะเริง ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
71040 นางสาวเบญญาภา มัททวีวงศ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
74021 นางสาวฐิติรัตน์ สุดไทย ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
73019 เด็กชายสราวุฒิ ยอดปรางค์ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
74020 นางสาวสุทธิกานต์ แทนรินทร์ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
73018 นายธนพล ศรีพัฒน์ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
71039 นายปรัชญา ยอดนครจง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล