ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
73017 เด็กหญิงทอฝัน เนียมไธสง ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
73016 นางสาวนภสร ประทุมแสง ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
72021 นางสาวปิยะรัตน์ สกุลวัฒนเศรษฐ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
72023 นายปรเมศวร์ กิ่มนอก ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
72020 เด็กชายไชยวัฒน์ ไพศาลรัตนานุกูล ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
72022 นายธราธิป จรรยาศิริ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
72019 นางสาวชนากานต์ พลมณี ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
71038 นางสาวภิญญาพัชญ์ มั่งมี ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
73013 เด็กหญิงกชมาศ แสนเจริญสุขยิ่ง ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
71036 นางสาวกนกวรรณ เต่าทอง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
74019 นางสาวพันพัสสา พร้อมจันทึก ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
71035 เด็กหญิงชญาภา คูสว่างศรี ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
71034 เด็กหญิงบุษกร เอื้อเฟื้อ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
71033 นางสาวจุฑามาศ สนิทเชื่อ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
74018 เด็กหญิงธัญธร จำบัวขาว ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
71032 นางสาววรรณชนกนาถ ชาติชนะ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
71031 นายกรกช สิงหกัมพล ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
73012 นางสาวปุญญิศา วงษ์ชัย ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
72017 นางสาวจิรนันท์ สังข์วงศ์ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
74017 เด็กหญิงอาทิตยา เพิ่มพูล ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน ดูข้อมูล