เมนู

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
71056 นางสาวนัฐชา เริงอาจ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
71044 นางสาวศศิวรรณ ผึ่งนอก ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
71043 นายธีรภัทร ทิพมาศนานนท์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
72031 เด็กหญิงวริสรา เห็มมะชาติ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
72030 เด็กหญิงภัทร์ศยา แสงพราว
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
71042 นางสาวณัฐกฤตา ด่านขุนทด ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
71041 เด็กชายธนภัทร ยศรุ่งเรือง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
71040 นางสาวชนิกานต์ กองมี ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
73022 นางสาวปัญฑารีย์ สุรําไพ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
71039 เด็กชายรฐนนท์ ประทุมวงศ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
71038 นางสาวจารุวรรณ ประกอบ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
72029 เด็กหญิงพัทรธิดา พลพิศาล
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
73021 เด็กหญิงกุลนัดดา นาวิเศษ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
73020 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ กล้าจริง
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
74012 เด็กหญิงปุณยนุช อิ่มอารม
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
71037 นางสาวเปรมปรีดา มั่งมี ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
73019 นางสาวอมราพร แก่นท้าว
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
71036 เด็กหญิงพัชรีรัชต์ สุวรรณเพ็ญ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
73018 นางสาวพิชญธิดา สงวนรัมย์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
71035 นางสาวธิดาศิริ แว่นทิพย์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล