เมนู

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
73017 เด็กหญิงรดาทิพย์ คิดนอก
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
73016 นางสาวพัณณิตา ตวงวิไล
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
71034 นางสาวมนัสชนก กลัดงิ้ว
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
73015 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ งอกคำ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
71033 นางสาวกิตติกานดา สุขจิรพันธ์ุ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
71032 นายติณณภพ หินชัยภูมิ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
72027 นางสาวอริสา กมลรัตน์ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
74010 นางสาวพิชชานันท์ ซาเนตร
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
73014 นางสาวพิชญาภา เหล่าฤทธิ์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
72026 เด็กหญิงธีระสุดา วิระรังษิยากรณ์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
74009 เด็กหญิงแต้มฝัน ดอกไม้
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
73013 เด็กหญิงนรรธนิภา พิมพ์อุบล
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
73012 นางสาววิมพ์วิภา ชนะชัย
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
71031 เด็กหญิงนฐมน เดชจารุมาศ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
71030 นางสาวสุพิชชา สุดจิตต์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
72025 เด็กหญิงฐานิกา กาศสนุก
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
72024 เด็กหญิงนัทนิชา ปาปะขำ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
72023 นายชัญชกร อ่อนเฉวียง
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
71029 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ ไหชัย
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
71028 เด็กหญิงอมราวดี เติมวุฒ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล