ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
71030 นางสาวฐิติกานต์ แคว้นชัยภูมิ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
72018 นางสาวรัตติพร วิชาชีพ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
73011 นางสาวปาฏาลี แน่นสันเทียะ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
71029 นางสาวชนม์ชนก ปริเตนัง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
71028 นางสาวปาลิตา พันธุ์สง่า ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
71027 นางสาวณิชกมล พึ่งบ้านเกาะ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
71026 เด็กหญิงกัญญาภัฐ ไพราม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
71025 นางสาวธนัชชา แย้มเสมอ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
73010 เด็กหญิงสุธิศา ทองดี ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
71024 นางสาวศรัณย์พร แวทไธสง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
72016 นางสาววินิตา วิศทเวทย์ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
72015 เด็กหญิงณัฎฐนิชา โหนสันเทียะ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
74016 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ์ ฟ้ารักษา ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
73009 เด็กหญิงปาริฉัตร วรรณโน ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
74015 เด็กหญิงพิชชานันท์ หิรัญรัตน์ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
71023 นางสาวสุริศา เเก้ววิชัย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
71022 นางสาวภวรัญชน์ บุญเสนา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
71021 เด็กชายชยาสิทธิ์ เจนชัย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
71020 เด็กหญิงกีรติกา ชัยประสิทธิ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
71019 เด็กหญิงเขมจิรา แท่นมาก ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล