ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
71018 นางสาวสุชานาถ ชัยศัตรา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
72014 เด็กหญิงนันทกร นิยม ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
71017 เด็กหญิงกัณฐกา รักถาวร ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
72013 นางสาวสิริกาญดา เชื้อจำรูญ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
71016 เด็กหญิงวาสนา กลมเกลี้ยง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
73008 เด็กชายชนมภูมิ ถือชัยภูมิ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
71015 เด็กหญิงเบญญาภา รุ่งรัตนกิจ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
71014 นางสาวปวริศา เบ้าลี ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
74014 นางสาวพิชญาภา ศิริรัตน์ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
71013 เด็กหญิงณัฐพร เล็ดมะ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
72012 นางสาวณัฐชยา แคนมี ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
72011 เด็กหญิงศันศนีย์ มีเปี่ยม ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ ดูข้อมูล
71012 นางสาวชนกนันท์ โชคเฉลิม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
71011 เด็กหญิงภาศิกา ด่านสุนทรวงศ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
71010 นางสาวณัฐชา เเสงทับทิม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
74013 เด็กชายเทวาพิทักษ์ หินประกอบ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
74012 นางสาวลักษิกา เริงชัยภูมิ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
71009 เด็กหญิงพณิฐพิชา เทพทอง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
74011 นางสาวมิตตานารี ทวีเสริญมีเหง้า ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
71008 นางสาวรัตนากร สินธุพันธ์ุประทุม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล