ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
61076 เด็กหญิงณิชาภัทร ชื่นตา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
61075 เด็กหญิงจิดาภา สำราญญาติ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
61074 เด็กหญิงกมลพร แก้วดี ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
62030 เด็กหญิงภัทรนันท์ จันทวงษ์ศรี ห้องเรียนพิเศษ MEP ดูข้อมูล
62029 เด็กหญิงวรรณษา ภาถีร ห้องเรียนพิเศษ MEP ดูข้อมูล
62028 เด็กหญิงกมลพรรณ กล้วยน้ำ ห้องเรียนพิเศษ MEP ดูข้อมูล
61077 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อาจกล้า ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
64049 เด็กหญิงปุณยาวีร์ โคตรภูเขียว ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ดูข้อมูล
62027 เด็กหญิงกนกขวัญ คุ้มบุดดี ห้องเรียนพิเศษ MEP ดูข้อมูล
62026 เด็กหญิงกัญญภัทรณ์ พิมสิม ห้องเรียนพิเศษ MEP ดูข้อมูล
64048 เด็กหญิงณัฏฐณิชา พรมสิทธิ์ ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ดูข้อมูล
61072 เด็กชายวุฒิภัทร สวัสดิ์ศรี ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
62025 เด็กหญิงปุ​ณ​ณ​กานต์​ เขียวอ่อน ห้องเรียนพิเศษ MEP ดูข้อมูล
63053 เด็กหญิงเบญฐิชา สุวรรณคำ ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
61069 เด็กชายพงศกร พงพัฒนาเจริญ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
61068 เด็กชายกวินภพ ธงภักดิ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
61067 เด็กหญิงณชนก อินทร์แต้ม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
64047 เด็กชายภานุพงษ์ พูนท่าหว้า ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ดูข้อมูล
63055 เด็กชายรัตนพัฒน์ บุญรักษา ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
63057 เด็กหญิงสกุลนา แซนดร้า รอทเสท ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล