เมนู

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
64028 เด็กชายพงษ์พิษณุ เพียรยิ่ง ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
64019 เด็กหญิงเจนจิรา ตาปราบ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
64018 เด็กหญิงพัชรพร เอ็นดู
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
61068 เด็กหญิงภูริชญา ศรีภู ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
64011 เด็กชายดนุเดช สองศรี
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
64012 เด็กชายณภัทร บุญกอด
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
63060 เด็กชายพสิษฐ์ มโนธรรม ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
63059 เด็กหญิงดนุลดา สุนทรภักดิ์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
64013 เด็กหญิงพิชชาภรณ์ รัตนอนันต์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
61067 เด็กชายอภินันท์ ผกาบุตร
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
64014 เด็กหญิงธัญชนก สีสงัด
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
61066 เด็กหญิงธีรธิดา ดาวเรือง
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
61065 เด็กหญิงจีรนันท์ ระลึก
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
63058 เด็กหญิงพัชรดา มาสิงห์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
64015 เด็กชายสุทิวัส สิงห์สนิท
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
62028 เด็กหญิงธัญพร บุตรราช
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ MEP ดูข้อมูล
61064 เด็กหญิงปภาวรินทร์ สิงห์เดช ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
61063 เด็กหญิงศิริประภา แสงดี
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
62027 เด็กชายภูมิชัย อธิราชเทวินทร์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ MEP ดูข้อมูล
62026 เด็กหญิงฉัตรชนก ทานาแซง
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ MEP ดูข้อมูล