ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
61073 เด็กหญิงณิชานันท์ วีสูงเนิน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
63047 เด็กหญิงชยุตา พรแสนศรี ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
64043 เด็กหญิงอรกานต์ อยู่นอก ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ดูข้อมูล
63046 เด็กชายวชิรศักดิ์ มีเปี่ยม ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
63045 เด็กหญิงกานต์ธีรา ขอเพิ่มกลาง ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
63044 เด็กหญิงพัชรินทร์ บุตตะวงค์ ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
64042 เด็กชายอภิเชษฐ์ อาสานอก ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ดูข้อมูล
61057 เด็กหญิงทิพวรรณ ชำนาญศรี ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
61058 เด็กหญิงฮันนาห์ บัววัฒนา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
61056 เด็กหญิงจันทร์งาม วงษ์โนนงิ้ว ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
61055 เด็กหญิงรุ่งนภา วงศรี ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
61054 เด็กชายณภัทร สรวงศิริ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
61053 เด็กหญิงรัชนิกร ป้องเรือ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
61052 เด็กหญิงธราภรณ์ อาจอนงค์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
61051 เด็กหญิงภัทรธิรา ไทยชัยภูมิ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
61050 เด็กหญิงฐิติรัตน์ ปราชญ์ศรีภูมิ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
63043 เด็กหญิงวรัชยา เพชรนอก ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
64041 เด็กชายชนาธิป พงษ์ราศรี ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ดูข้อมูล
62020 เด็กชายแอนโธนี่ บุคเคเลอ ห้องเรียนพิเศษ MEP ดูข้อมูล
63042 เด็กหญิงสุพัชฌาย์ พิพัฒน์ก่อตระกูล ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล