เมนู

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
63051 เด็กหญิงอัญชิสา​ พลจันทึก ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
63022 เด็กหญิงฐิดาพรรณ์ จิตต์ภัคสิน
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
63021 เด็กหญิงพิชญาภา งอกคำ ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
61019 เด็กหญิงทักษอร หุนชัย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
63020 เด็กหญิงกีรติญาภัชณ์ เพื่อนสงคราม
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
61018 เด็กหญิงปรินทร รอนไพรี
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
61017 เด็กหญิงปาณชญา ตาปราบ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
61044 เด็กชายภูริวัชร์ เชื้ออ่อน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
63019 เด็กหญิงบุณยวีย์ พงษ์พันธุ์สง่า ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
61016 เด็กหญิงภรณ์ชนก รุประมาณ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
61015 เด็กชายภูริพัฒน์ เชื้ออ่อน
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
62006 เด็กชายนัฐพัสธร รัตนะอุภัยภัทร ห้องเรียนพิเศษ MEP ดูข้อมูล
61014 เด็กหญิงมิ่งมนัชญา สีหานาม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
61013 เด็กชายเมสสิยาห์ ด้วงศาลเจ้า ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
63018 เด็กหญิงลักขิกา พิมพ์เมืองเก่า
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
61012 เด็กหญิงวรรณวลี ประสพทอง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
62005 เด็กหญิงณัฐธนิยา คุ้มหมู่
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ MEP ดูข้อมูล
64002 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เหวชัยภูมิ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
63017 เด็กหญิงกชกานต์ เจือประทุม
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
63016 เด็กหญิงพัชญ์ทิตา เผือกศรี ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล