ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
64006 เด็กหญิงกชกร ชีวะวิโรจน์ ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ดูข้อมูล
62005 เด็กหญิงชญาน์นันท์ ไมตรีรักษ์ ห้องเรียนพิเศษ MEP ดูข้อมูล
64016 เด็กหญิงณัฐกานต์ จวบลอย ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ดูข้อมูล
61016 เด็กหญิงกัญญา​ภัทร ภาโสม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
63020 เด็กหญิงพชรนันท์ มโนธรรม ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
63027 เด็กหญิงปภาดา หมู่หมื่นศรี ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
64007 เด็กหญิงรัชนก กาชัย ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ดูข้อมูล
63016 เด็กหญิง ศิญากรณ์ ศรีชมชื่น ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
63013 เด็กหญิงภัทรานิต พานิชนอก ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
61015 เด็กหญิงกุลปรียา พัชรวรกุลชัย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
61014 เด็กหญิงภูริตา บุตรชาลี ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
61013 เด็กหญิงวรลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
63010 เด็กหญิงกชกร บุญแก้ว ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
61012 เด็กชายประกฤษฎิ์ ประยูรพันธุ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
64009 เด็กหญิงชุติรดา หงษ์ชุมแพ ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ดูข้อมูล
62004 เด็กชายภัคธร ตอสกุล ห้องเรียนพิเศษ MEP ดูข้อมูล
64034 เด็กหญิงอภิสรา จงเจริญ ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ดูข้อมูล
61070 เด็กชายภูวเดช ศิลาพงษ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
61011 เด็กหญิงวันวิสา ทองแท่งไทย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
64010 เด็กชายณัฐวุฒิ จันทมูลตรี ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ดูข้อมูล