เมนู

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
61031 เด็กหญิงกมลพรรณ เอี่ยมสำอางค์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) ดูข้อมูล
63040 เด็กหญิงธนิตา พร้อมสง่า ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
63039 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปากศรี ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
64022 เด็กหญิงโศจิรัตน์ ทรงศิริเลิศ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
63038 เด็กหญิงปริศา อยู่ยง
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
61030 เด็กหญิงกนกวรรณ แตงเส็ง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) ดูข้อมูล
63037 เด็กหญิงปวิศรา เอียดแก้ว ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
62016 เด็กชายน้ำโขง เนียมไธสง ห้องเรียนพิเศษ MEP ดูข้อมูล
61029 เด็กหญิงกัญญาภัค จันทะคัด ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) ดูข้อมูล
63036 เด็กหญิงอัญญาลักษณ์ ชนะสงคราม ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
63035 เด็กหญิงเปรมจิรา ชูศรี ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
64020 เด็กชายธีรวัฒน์ สุขรื่น ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
61028 เด็กหญิงพิชญ์สินี อาจนนลา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) ดูข้อมูล
61027 เด็กหญิงพิชญาพร แดงสกุล ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) ดูข้อมูล
63034 เด็กหญิงวรรณิดา ลี้ภัยดี
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
63033 เด็กชายปิยภัทร บรรจง ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
64019 เด็กหญิงจริญญา บัวตอง ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
62015 เด็กหญิงปัณณ์รียา จารุพัฒนวาณิช ห้องเรียนพิเศษ MEP ดูข้อมูล
64018 เด็กหญิงกัลยา ทุยเวียง ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
63032 เด็กหญิงศรัณย์พร ชัยหลาก ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล