ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
62009 เด็กชายเดชนิน ปัญญาคำ ห้องเรียนพิเศษ MEP ดูข้อมูล
63009 เด็กหญิงฐิติชญา ตอสกุล ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
63012 เด็กหญิงสุพรรษา ไพศาลธรรม ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
61021 เด็กหญิงจิตรทิวา คำสุภีร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
62008 เด็กชายกรรณกฤษ ตั้งศิริเสถียร ห้องเรียนพิเศษ MEP ดูข้อมูล
64002 เด็กชายภูตะวัน ไกรวัน ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ดูข้อมูล
61020 เด็กชายวรเมธ มาสงฆ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
61019 เด็กหญิงสุพิชา ดังยางหวาย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
61018 เด็กหญิงนรินทร์ภัค สุทธิบุญ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
63014 เด็กหญิงรัตนรัตน์ สมัดชัย ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
62007 เด็กหญิงอินทิรา พะโค ห้องเรียนพิเศษ MEP ดูข้อมูล
61017 เด็กหญิงสมัชญา บุญรุ่ง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
63015 เด็กหญิงนิชาภา ซาเนตร ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
64003 เด็กหญิงลักษมี กันภัย ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ดูข้อมูล
64004 เด็กหญิงรวิสุดา สิมาชัย ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ดูข้อมูล
63017 เด็กหญิงสุวิชาดา ชาน้อย ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล
61024 เด็กหญิงสิริสุดา วงศ์อาสา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
62006 เด็กหญิงปารย์ปุลิน จันทรจรัส ห้องเรียนพิเศษ MEP ดูข้อมูล
64005 เด็กหญิงนันทิชา บำรุงราษฏร์ ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ดูข้อมูล
63018 เด็กหญิงธิติมาภรณ์ เพิ่มฆะเซ็นต์ ห้องเรียนพิเศษ IEP ดูข้อมูล