ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบทั่วไป

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
11104 เด็กหญิงพิรดา ทองแดงสี นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12345 เด็กหญิงอริสรา สุขสิงห์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12342 เด็กหญิงกชกร จึงพิทักษ์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12340 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ไหตะคุ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12338 เด็กหญิงกันยรัตน์ อ่อนเฉวียง นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12339 เด็กหญิงชนัญธิดา ไก่แก้ว นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12336 เด็กหญิงณิชานันท์ พิมแท้ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12341 เด็กหญิงวยุรี แก้วอุดร นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12334 เด็กหญิงลลิตา ฝาชัยภูมิ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12316 เด็กหญิงปัญญาภัทร นามเรือน นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12317 เด็กหญิงพิชาพัชร์ บุญส่ง นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12337 เด็กหญิงพิชญาดา วรรณพงศ์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12333 เด็กหญิงพิชญธิดา เทียวประสงค์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12332 เด็กหญิงธราภรณ์ อาจอนงค์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12331 เด็กหญิงศิรินทิพย์ แก้วสันเทียะ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12330 เด็กหญิงรัชนีกร ป้องเรือ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12329 เด็กหญิงณัฐณิชา ดำรงค์เชื้อ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12344 เด็กหญิงจรรยารักษ์ นามวงศ์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12328 เด็กหญิงภัทรธิรา ไทยชัยภูมิ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11100 เด็กหญิงโสภิตา ศรีฮาด นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล