ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบทั่วไป

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
12069 เด็กหญิงพัทธนันท์ มะลิวัลย์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12066 เด็กหญิงนิชานันท์ เกตุสุวรรณ์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12035 เด็กหญิงกรีฑาพร สะท้าน นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12028 เด็กหญิงสุพัตตรา จิตรซื่อ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12027 เด็กหญิงณฐกานต์ เชื้อนุ่น นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11022 เด็กหญิงกชกร มรกต นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12025 เด็กหญิงอรชพร ดวงประทุม นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12024 เด็กหญิงกนกอร ตาต้อง นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12023 เด็กหญิงเตชินี เจริญภูมิ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11051 เด็กหญิงวรัญญา อุปราชเวียงจันทร์ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12022 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เเดงสกุล นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12084 เด็กหญิงพิมพ์พิพรรธ เชื้อกุล นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12020 เด็กหญิงวรรษมน กุลนาฝาย นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11068 เด็กหญิงนภัสสร ปั้นคำ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12017 เด็กหญิงกฤติมา งาคชสาร นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11019 เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ ญาติปราโมทย์ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12016 เด็กหญิงกัณญารัตน์ ศักดา นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12015 เด็กหญิงวาศิณี ฐานวิเศษ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12014 เด็กหญิงสุภัสรา กิติราช นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11015 เด็กหญิงพีรดา กาฬปักษ์ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล