ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบทั่วไป

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
11029 เด็กหญิงวรัญญา พวงสันเทียะ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11038 เด็กหญิงณัฐชยา คุ้มบุ่งคล้า นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11031 เด็กหญิงแก้วกัลยา ลี้ภัยดี นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12119 เด็กหญิงแพรวพราว สมพงษ์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12053 เด็กหญิงสุภาสินี มูลสูงเนิน นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11034 เด็กหญิงกัลยรัตน์ พรหมหรรษ์ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11039 เด็กหญิงพิชญาภา แสงใส นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12281 เด็กหญิงแก้วเกล้า สุทธิเชื้อ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12130 เด็กหญิงฐิติการ บุญเกื้อ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12052 เด็กหญิงธัญชนก ธัญญภูมิ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11069 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ศิริบุญตานนท์ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11076 เด็กหญิงทวินันท์ สิมมาวงษ์ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12051 เด็กหญิงอรณิชา เทศเสนาะ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12050 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ด้วงสกุล นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12279 เด็กหญิงอนันตญา คุณอุดม นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11073 เด็กหญิงภัทรธาดา วงศ์กาวี นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12047 เด็กหญิงปิ่นประภา สอนหินลาด นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11065 เด็กหญิงพรนัชชา จวบชัยภูมิ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12229 เด็กหญิงศศิชา หิรัญเขว้า นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12188 เด็กหญิงสุภัสสรา ฤทธิรัตน์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล