ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบทั่วไป

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
12197 เด็กหญิงลดาพร เอื้อศรี นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12196 เด็กหญิงชยุตา พรแสนศรี นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11085 เด็กหญิงพศิกา กรเกิด นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12193 เด็กหญิงวรลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12192 เด็กหญิงวิสุยา ลายภูคำ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12191 เด็กหญิงแก้วเกล้า ดำรงชาติ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12190 เด็กหญิงสุกานดา ผิวขาว นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11057 เด็กหญิงสุพัตรา เงินประมวล นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11058 เด็กหญิงพิตตินันท์ แสนโท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12189 เด็กหญิงชยานิศ วงค์ชำนาญ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12201 เด็กหญิงรุ่งรัศมี เปลือยหนองอ้อ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12187 เด็กหญิงอนุสรา ละอองขัย นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12204 เด็กหญิงภัทรจาริน ทะนอมรัมย์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12186 เด็กหญิงเมธาพร โพธิ์ชัยภูมิ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12185 เด็กหญิงมาลิณี หินชัยภูมิ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12255 เด็กหญิงลลิตภัทร ต่อติด นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12184 เด็กหญิงปิยะดา เพ็งพารา นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12183 เด็กหญิงจิรัชญา เป็งใจ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12182 เด็กหญิงณิชานันท์ พรมกัน นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12181 เด็กหญิงจิราภา หาญพยัคฆ์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล