ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบทั่วไป

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
12096 เด็กหญิงวรรณรท ชัยเพ็ชร นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12068 เด็กหญิงอาทิตยา เพียรชัยภูมิ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12095 เด็กหญิงปวริศา กาชัย นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12067 เด็กหญิงอาริสา แดงสุวรรณ์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11056 เด็กหญิงกัญญารัตน์ สามา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12065 เด็กหญิงกนกพร หาญฤทธา นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11035 เด็กหญิงกรรวี เจริญจิต นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12063 เด็กหญิงพิมพ์พิมล สุกทน นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12094 เด็กหญิงจิราวรรณ สิริธำรงรัชต์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12216 เด็กหญิงศิริพร โพธิ์ศรี นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12275 เด็กหญิงวิภาวี จรแก้ว นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12093 เด็กหญิงพรรณธิดา ศรีวิลัย นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12092 เด็กหญิงณิชาภัทร ชื่นตา นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12091 เด็กหญิงฌัฐฌานันท์ จันทร์สามารถ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11033 เด็กหญิงอัญญารินทร์ พุทธรักษ์ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12090 เด็กหญิงอาชิรญาณ์ ธงภักดิ์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12089 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ด้วงโต นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12088 เด็กหญิงธัญชนก ทะมาดี นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12087 เด็กหญิงสรวิสา คำพิทักษ์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12086 เด็กหญิงณัฐณิชา นาทอง นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล