เมนู

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบทั่วไป

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
11015 เด็กหญิงชลธิชา เบ้าลี
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12170 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ปาทา
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12169 เด็กหญิงณัฐกฤตา หอมสนิท นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11016 เด็กหญิงบุณยวีย์ พงษ์พันธุ์สง่า
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12168 เด็กหญิงกนกวรรณ ชาญเขว้า
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12167 เด็กหญิงมณฑกาญจน์ จันทร์นันทร์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12166 เด็กหญิงกษมาวดี จันทพิทักษ์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12316 เด็กหญิงรินยา บุญยเกียรติ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12165 เด็กหญิงขวัญพร โชควิเศษ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12164 เด็กหญิงอารยา สุขกาย นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11017 เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน ตั้งศิริไพบูลย์ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12163 เด็กหญิงภัทรวดี ฝาชัยภูมิ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11018 เด็กหญิงรมิดา มัททวีวงศ์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12162 เด็กหญิงปลายฝน หิรัญคำ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11019 เด็กหญิงพลอยใส ดีชัยภูมิ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12209 เด็กหญิงพิชญา ชิดประทุม
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12161 เด็กหญิงแพรวา ประครองสุข
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12160 เด็กหญิงสิริพรรณ แก่นแดง นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11020 เด็กหญิงดรุณพร ประสะนะโก นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12159 เด็กหญิงพัทรไมย ดีกุดตุ้ม
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล