ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบทั่วไป

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
12141 เด็กหญิงนันทวัน รอบคอบครบุรี นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12140 เด็กหญิงปิยะนุช บำรุงชัย นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12251 เด็กหญิงอริสรา ใต้สันเทียะ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12139 เด็กหญิงพิมพ์นิภา แจ้งเขว้า นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12212 เด็กหญิงกวินทิพย์ กรอบแก้ว นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12138 เด็กหญิงวิยะดา พรชัยภูมิ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12137 เด็กหญิงปาริชาติ บุญกุล นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11079 เด็กหญิงประกายเพชร อุตรส นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12136 เด็กหญิงปาริฉัตร บุญกุล นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12210 เด็กหญิงวิภานันท์ เค็งชัยภูมิ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12135 เด็กหญิงฉันทพิชญา เจือหนองแวง นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11080 เด็กหญิงพัณณิตา ฝาชัยภูมิ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12209 เด็กหญิงด.ญ.พิมพ์ลภัส ภักดิ์ชัยภูมิ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11103 เด็กหญิงมีนา เสวตวงษ์ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12283 เด็กหญิงเพียงพอ พัสกุล นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12134 เด็กหญิงจิดาภา สุริโย นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11074 เด็กหญิงปัณฑิตา ธุมา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12133 เด็กหญิงเพชรปทิตา ไชยโย นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12131 เด็กหญิงสิตานันท์ ศรีสงคราม นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12199 เด็กหญิงพิชชา กุลจันทร์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล