เมนู

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบทั่วไป

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
12271 เด็กหญิงธัญนันท์ คิรินทร์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12270 เด็กหญิงชัชทิชา พานทอง นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11072 เด็กหญิงทิพย์วดี คำบุญเรือง
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11073 เด็กหญิงณหทัย คลังชำนาญ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12269 เด็กหญิงณิชาภา หมื่นจิตร
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12268 เด็กหญิงพรชนก ศรีจูมพล
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12267 เด็กหญิงมณัสวี ทาทัน นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11074 เด็กหญิงสุดารัตน์ พิมพ์ชัยภูมิ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11075 เด็กหญิงศศพินทุ์ ทวีสุข
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12266 เด็กหญิงภรณ์ชนก รุประมาณ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12265 เด็กหญิงนันทิชา นาเฮ้า
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12264 เด็กหญิงวนิดา ราชประทุม
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12354 เด็กหญิงชลิษา โชคดุลย์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12263 เด็กหญิงพิชชานันท์ พิมสิม นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11065 เด็กหญิงศิริวรรณ หล่าบุตรศรี นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12262 เด็กหญิงธารทิพย์ จ่ายกระโทก
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11063 เด็กหญิงณัฐกฤตา สุดไทย
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12261 เด็กหญิง ป่านแก้ว พึ่งไพศาล
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12260 เด็กหญิงพัชราวดี ศิริบุตร
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12259 เด็กหญิงอรุณรัตน์ อันสน
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล