ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบทั่วไป

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
12266 เด็กหญิงจารุพิชญา เพ็งพิศ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12265 เด็กหญิงเมธาพร ผ่องแผ้ว นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12264 เด็กหญิงสุชานันท์ จำบัวขาว นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12262 เด็กหญิงพัชราภา นารินทร์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12261 เด็กหญิงพิชชาพร ศรีรงค์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12282 เด็กหญิงสรวงสวรรค์ จันวิเศษ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12256 เด็กหญิงวรรณศิริ งาคม นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12257 เด็กหญิงอาทิตยา สงวนศักดิ์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12258 เด็กหญิงนภัสสร อินทรธีรวิชัย นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12249 เด็กหญิงสมฤทัย ปีแหล้ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12250 เด็กหญิงกมลชนก แสนบุตรดี นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12254 เด็กหญิงนกยูง สุวรรณวง นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12246 เด็กหญิงอาทิตยา อภัยฤทธิรงค์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11090 เด็กหญิงอณุภา มีเพียร นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12247 เด็กหญิงวรัทยา หวังเสริมกลาง นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12248 เด็กหญิงพรนัชชา ชอบการ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12245 เด็กหญิงมนต์ทิวา ฤาชา นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12244 เด็กหญิงอโนทัย แก้วระหัน นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
11102 เด็กหญิงวรรณวิษา สาธร นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล
12243 เด็กหญิงอรอุมา โภคา นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดูข้อมูล