เมนู

รายงานตัว

มัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบทั่วไป

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
11102 เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุตรสี
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
11094 เด็กหญิงปรีญาพัฒน์ ศรีมะนาว
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12366 เด็กหญิงญาณันธร เหวชัยภูมิ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12360 เด็กหญิงเหมือนฝัน บุญชาญ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12356 เด็กหญิงณัฐกฤตา รูปสอาด
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
11090 เด็กหญิงปิยพร อินทรนอก
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12355 เด็กหญิงปัณณพร หงษ์โพธิ์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12350 เด็กหญิงรณิตตา ประจงบัว
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12349 เด็กหญิงปภัสรา ดังโพนทอง
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12348 เด็กหญิงพรรณนิภา คำพา
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
11088 เด็กหญิงธนิกาญจน์ กำลังศิลป์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
11105 เด็กหญิงชนิดาภา กุลรักษา
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12346 เด็กหญิงรมน พลฉิม
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12341 เด็กหญิงบุษราภรณ์ จันคำ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
11084 เด็กหญิงวิมลภัทร ปรางค์ชัยภูมิ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12339 เด็กหญิงสุนิสา สองศรี
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12338 เด็กหญิงกัณณิกา อามะมูล
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12343 เด็กหญิงนภัสสร ปาประไพ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12345 เด็กหญิงวรัญญา มนต์ไธสง
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12353 เด็กหญิงพรธิตา สมรัตน์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว