รายงานตัว

มัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบทั่วไป

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
12094 เด็กหญิงจิราวรรณ สิริธำรงรัชต์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12216 เด็กหญิงศิริพร โพธิ์ศรี นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12275 เด็กหญิงวิภาวี จรแก้ว นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12093 เด็กหญิงพรรณธิดา ศรีวิลัย นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12092 เด็กหญิงณิชาภัทร ชื่นตา นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12091 เด็กหญิงฌัฐฌานันท์ จันทร์สามารถ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
11033 เด็กหญิงอัญญารินทร์ พุทธรักษ์ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12090 เด็กหญิงอาชิรญาณ์ ธงภักดิ์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12089 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ด้วงโต นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12088 เด็กหญิงธัญชนก ทะมาดี นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12087 เด็กหญิงสรวิสา คำพิทักษ์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12085 เด็กหญิงจิรสุดา เสมา นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12082 เด็กหญิงทัตพิชา ใจเกษิม นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
11032 เด็กหญิงพรชรินทร์ สุขสิงห์ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12274 เด็กหญิงณัชชาภรณ์ ดวงสีทา นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
11030 เด็กหญิงจิรัชญา ดงทอง นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12081 เด็กหญิงปภัทรชญา วิถาระพันธ์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12080 เด็กหญิงจิดาภา สถิตย์ชัย นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12079 เด็กหญิงด.ญพิมพ์ลภัส งามสันเทียะ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12077 เด็กหญิงวิลาวรรณ กิ่งนอก นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว