รายงานตัว

มัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบทั่วไป

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
12271 เด็กหญิงพิชนาถ ไตรณรงค์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12270 เด็กหญิงกุลิสรา จันทร์โคตย์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12269 เด็กหญิงสโรชา ไทรงาม นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12277 เด็กหญิงกชพร เฉลิมสถาพร นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12266 เด็กหญิงจารุพิชญา เพ็งพิศ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12264 เด็กหญิงสุชานันท์ จำบัวขาว นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12262 เด็กหญิงพัชราภา นารินทร์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12261 เด็กหญิงพิชชาพร ศรีรงค์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12282 เด็กหญิงสรวงสวรรค์ จันวิเศษ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12256 เด็กหญิงวรรณศิริ งาคม นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12257 เด็กหญิงอาทิตยา สงวนศักดิ์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12258 เด็กหญิงนภัสสร อินทรธีรวิชัย นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12249 เด็กหญิงสมฤทัย ปีแหล้ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12250 เด็กหญิงกมลชนก แสนบุตรดี นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12254 เด็กหญิงนกยูง สุวรรณวง นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12246 เด็กหญิงอาทิตยา อภัยฤทธิรงค์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
11090 เด็กหญิงอณุภา มีเพียร นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12248 เด็กหญิงพรนัชชา ชอบการ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12244 เด็กหญิงอโนทัย แก้วระหัน นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
11102 เด็กหญิงวรรณวิษา สาธร นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว