รายงานตัว

มัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบทั่วไป

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
11049 เด็กหญิงกัญญาภัทร ยืดยาว นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12144 เด็กหญิงวริญทิพย์ ชนะชัย นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12143 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เหลาประเสริฐ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12215 เด็กหญิงณัฐธิดา จำเริญจิตร นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
11048 เด็กหญิงรุ่งเรือง หาญชนะ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
11078 เด็กหญิงสิรภัทร ฟ้าโปรด นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12141 เด็กหญิงนันทวัน รอบคอบครบุรี นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12140 เด็กหญิงปิยะนุช บำรุงชัย นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12139 เด็กหญิงพิมพ์นิภา แจ้งเขว้า นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12212 เด็กหญิงกวินทิพย์ กรอบแก้ว นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12138 เด็กหญิงวิยะดา พรชัยภูมิ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12137 เด็กหญิงปาริชาติ บุญกุล นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
11079 เด็กหญิงประกายเพชร อุตรส นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12136 เด็กหญิงปาริฉัตร บุญกุล นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12210 เด็กหญิงวิภานันท์ เค็งชัยภูมิ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12135 เด็กหญิงฉันทพิชญา เจือหนองแวง นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
11080 เด็กหญิงพัณณิตา ฝาชัยภูมิ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12209 เด็กหญิงด.ญ.พิมพ์ลภัส ภักดิ์ชัยภูมิ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
11103 เด็กหญิงมีนา เสวตวงษ์ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12283 เด็กหญิงเพียงพอ พัสกุล นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว