รายงานตัว

มัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบทั่วไป

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
12114 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เพ็งทา นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12113 เด็กหญิงนรีรัตน์ ประภัษษร นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12112 เด็กหญิงปานระพี เกินชัย นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12260 เด็กหญิงปพิชญา สิทธิคำ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12111 เด็กหญิงคณิจา อาจประจักษ์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12110 เด็กหญิงสุพัชฌาย์ พิพัฒน์ก่อตระกูล นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12109 เด็กหญิงณัชชา ฉลองภูมิ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12108 เด็กหญิงชญานิศ เปรมสีมา นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
11021 เด็กหญิงกนกกร อุดมทรัพย์ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12105 เด็กหญิงกุลณัฐดา วาจี นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12104 เด็กหญิงพัชริดา ทองสมบัติ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12102 เด็กหญิงพิมพ์เพทาย ปราบคะเชนทร์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12106 เด็กหญิงชัญญากรณ์ กำเนิดหิน นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12100 เด็กหญิงธันย์พิชา อภิโชติเดชาพัฒน์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12098 เด็กหญิงสุรัสวดี บุญเรือง นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12099 เด็กหญิงอัจฉรา รอดเวียง นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12057 เด็กหญิงธิดารัตน์ หาญพนา นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12058 เด็กหญิงมาริสา เงินมาก นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12280 เด็กหญิงเกศินี สมบูรณ์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12259 เด็กหญิงนภสร กงนอก นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว