รายงานตัว

มัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบทั่วไป

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
11104 เด็กหญิงพิรดา ทองแดงสี นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12342 เด็กหญิงกชกร จึงพิทักษ์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12340 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ไหตะคุ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12338 เด็กหญิงกันยรัตน์ อ่อนเฉวียง นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12339 เด็กหญิงชนัญธิดา ไก่แก้ว นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12336 เด็กหญิงณิชานันท์ พิมแท้ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12341 เด็กหญิงวยุรี แก้วอุดร นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12334 เด็กหญิงลลิตา ฝาชัยภูมิ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12317 เด็กหญิงพิชาพัชร์ บุญส่ง นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12337 เด็กหญิงพิชญาดา วรรณพงศ์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12333 เด็กหญิงพิชญธิดา เทียวประสงค์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12332 เด็กหญิงธราภรณ์ อาจอนงค์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12330 เด็กหญิงรัชนีกร ป้องเรือ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12329 เด็กหญิงณัฐณิชา ดำรงค์เชื้อ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12328 เด็กหญิงภัทรธิรา ไทยชัยภูมิ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
11100 เด็กหญิงโสภิตา ศรีฮาด นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12327 เด็กหญิงรุ่งนภา วงศรี นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12326 เด็กหญิงวรรณวิษา ไพรวิเศษ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12319 เด็กหญิงจันทร์งาม วงษ์โนนงิ้ว นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
11097 เด็กหญิงกุลภัทร์ ศรียุก นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว