รายงานตัว

มัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบทั่วไป

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
11095 เด็กหญิงญาณิศา กุลพรม นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12348 เด็กหญิงธิดารัตน์ นันสูงเนิน นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12161 เด็กหญิงกรรณิการ์ ดีหมื่นไวย์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12221 เด็กหญิงวศินี ขจิตพิทยากุล นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12352 เด็กหญิงสรญา เชียรประโคน นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12160 เด็กหญิงสุวิภาดา บุญคำภาว์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12159 เด็กหญิงณัฐนิชา ทรัพย์สมบัติ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12158 เด็กหญิงภัทรวดี วอนเก่าน้อย นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12156 เด็กหญิงพนิดา ไชยศรีษะ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12155 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อาจกล้า นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12154 เด็กหญิงณัชชา เพียรไธสง นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
11099 เด็กหญิงกชกร สงสนธิ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12217 เด็กหญิงภัทรวี ฝาชัยภูมิ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12151 เด็กหญิงอรณิชา ปีนะกะเส นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12150 เด็กหญิงแก้วเกล้า นาคมี นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12149 เด็กหญิงช่อเพชร กาญจโนภาส นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12146 เด็กหญิงฐิติวรดา มานาเสียว นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
11050 เด็กหญิงวิลาสิณีย์ บุญหว่าน นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12147 เด็กหญิงอธิชา ผิวผ่อง นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12145 เด็กหญิงนัฐริชา มุงคุณโคตร นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว