รายงานตัว

มัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบทั่วไป

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
12304 เด็กหญิงมิณฑิตา ใจชัยภูมิ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12305 เด็กหญิงนภัสศร เงาชัยภูมิ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12306 เด็กหญิงจิรภิญญา โทแก้ว นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
11089 เด็กหญิงอนัญพร มีเพียร นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12302 เด็กหญิงนันท์นภัส เบียดขุนทด นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
11091 เด็กหญิงณิรดา ชยพรอังกูร นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12301 เด็กหญิงกัญญพัชร วานนท์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12299 เด็กหญิงแก้วกัลยา ตะนะสอน นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12298 เด็กหญิงชโรทร ชำนินอก นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12297 เด็กหญิงปานฉัตร แขชัย นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12296 เด็กหญิงกรรณิการ์ พลเสนา นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12295 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา บุตตะศรี นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12289 เด็กหญิงเบญจมาพร ไตรโยธี นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12288 เด็กหญิงศุภรดา ไม้สันเทียะ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12287 เด็กหญิงญาณิศา ทุมพันธ์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12286 เด็กหญิงพิมพ์รดา แกมคำ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12285 เด็กหญิงศิริยากร ฤทธิ์นอก นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
11086 เด็กหญิงพิชชญาพร ดำรงพันธ์ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12273 เด็กหญิงมัณฑิตา หาญพล นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12272 เด็กหญิงปริยาภัทร ยาวะระ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว