รายงานตัว

มัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบทั่วไป

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
12134 เด็กหญิงจิดาภา สุริโย นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
11074 เด็กหญิงปัณฑิตา ธุมา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12133 เด็กหญิงเพชรปทิตา ไชยโย นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12131 เด็กหญิงสิตานันท์ ศรีสงคราม นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12199 เด็กหญิงพิชชา กุลจันทร์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12198 เด็กหญิงกมลทิพย์ ผลงาม นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12129 เด็กหญิงอภิสรา แก้วมณี นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12132 เด็กหญิงชุติมา แดงสกุล นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12128 เด็กหญิงธมลวรรณ ถอยกระโทก นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12194 เด็กหญิงศศิชา หิรัญเขว้า นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12127 เด็กหญิงอนัญลักษณ์ โพธินันท์ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12126 เด็กหญิงศรัณย์พร บัวบาล นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12195 เด็กหญิงพลอยปภัส เรียงสาทร นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12124 เด็กหญิงปภัสสร ทองเดื่อ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
11041 เด็กหญิงพีรพร มีชำนาย นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12118 เด็กหญิงพรรณปพร สุวารี นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12116 เด็กหญิงวริศราพร ทัดไธสง นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
12115 เด็กหญิงนรัฐภรณ์ ชัยสาด นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
11072 เด็กหญิงนรินทร์ภัค สุทธิบุญ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว
11045 เด็กหญิงกชกร บุญแก้ว นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว