ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
41031 เด็กหญิงเมธาวี ทานสละ แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
42028 นางสาวโมหยิ่น ฉั่น แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ดูข้อมูล
41030 นางสาวกฤษณา ศรีภูธร แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
43088 นางสาวนุชนารถ มนัสสา แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
46021 นางสาวปรายมาศ สีเมืองเบ้า แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
46020 เด็กชายอติเทพ โคตระครุ แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
46022 เด็กหญิงภัทรวดี บุตรแสน แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
42026 นางสาวณัฏฐณิชา อุณาพรหม แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ดูข้อมูล
43087 นายภูเมธ พันราตรี แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43086 นายทรรศนกร ทองแย้ม แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
42024 นางสาวสิริยากรณ์ มีสมบัติประเสริฐ แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ดูข้อมูล
43084 นายมาณัฏฐภัทร ชูติ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43083 นางสาวพรรณษา สัตตะบุตร แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
46013 นายพัทธนันท์ คำแก้ว แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
46014 นายเตวิช ศรีวิลัย แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
43082 เด็กหญิงนรินทยา มาสสันเทียะ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43085 นางสาวบุษกร พงษ์สระพัง แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
41027 เด็กหญิงนภัสนันท์ สุไชยชิต แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
43081 เด็กหญิงกัญญาวีร์ เยียนไธสง แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
42023 เด็กหญิงชลธิชา จันทะมูลตรี แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ดูข้อมูล