เมนู

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
41026 นายนครินทร์ คลาดโรค แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส/เกาหลี ดูข้อมูล
43103 นางสาวสริตา ปะนัดดา แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43104 เด็กชายธินพัฒน์ ฟองน้อย แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43102 นางสาวสุพิชญา โสภาบุญ
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43101 เด็กหญิงกัญญาภัค ชิมสด แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
42032 เด็กชายกฤษฎ์ มาลาสี แผนภาษาอังกฤษ-จีน/ญี่ปุ่น ดูข้อมูล
43099 เด็กหญิงอัจฉริยา นาดี แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43098 เด็กหญิงกมลชนก สังข์เที้ยม แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43097 นางสาวนันทัชพร ศาลาปา
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
(รออนุมัติ) เด็กหญิงปณัฏฏา เพ็งหนองฉิม แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
44018 เด็กหญิงปานชีวา สืบสำราญ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
42031 นางสาวสุดาทิพย์ สมเทพ แผนภาษาอังกฤษ-จีน/ญี่ปุ่น ดูข้อมูล
46029 เด็กชายภราดร พันธ์หล้า
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
43096 นายนวพล บัตรสูงเนิน
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
46028 นางสาวสุมินตา บัวมาตร
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
46027 เด็กหญิงปานวิสา บุญสวาย
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
42029 เด็กชายณัฏฐากร ชวาฤทธิ์
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
แผนภาษาอังกฤษ-จีน/ญี่ปุ่น ดูข้อมูล
42030 นางสาวศิริภัณฑ์ โคบาล แผนภาษาอังกฤษ-จีน/ญี่ปุ่น ดูข้อมูล
46025 นางสาวอาทิตยา เหลือสุข
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
46026 นางสาวเนตรนภา โนนทะภา
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว)
แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล