ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
43042 เด็กชายพลช ทัพพ์พงศ์พลิน แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43041 นายสิรภพ ปราบวารินทร์ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43040 นางสาวสาริศา วรรณชัย แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43039 นางสาวกมลทิพย์ เชิดชัยภูมิ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
41008 นางสาวจิราพัชร เขียวเมืองน้อย แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
41007 นางสาวรุ่งวิภา บุญช่วย แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
46008 เด็กชายณัฐพงษ์ ชาวบัวขาว แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
43037 นางสาวศศิณา อ้อชัยภูมิ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43028 นางสาวรินรดา ขวดเเก้ว แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
47001 เด็กชายเมธากานต์ นาคะพงษ์ ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ดูข้อมูล
42009 นางสาวชุติมา สุทธภูธร แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ดูข้อมูล
41006 นางสาวนิภาดา ใจเที่ยง แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
46005 นายธนาธิป สุขสิงห์ แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
44010 นางสาวปวีณ์ธิดา พงษ์ชัยภูมิ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
42010 นางสาวอรพิน พละไชย์ แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ดูข้อมูล
41005 นางสาวกมลชญา บุญกอบ แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
43035 นางสาวนนทณา ชาญครไทย แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
46006 นายนัธทวัฒน์ หลงมา แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
41004 นายอดิเทพ โหศีลา แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
43036 เด็กหญิงอาทิตยา เพิ่มพูล แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล