ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
43020 นางสาวอริศรา ทองมี แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
42006 เด็กหญิงปริยาพร ไวไธสง แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ดูข้อมูล
43019 เด็กหญิงธัญญรัตน์ หวังแลกลาง แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43016 นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีวงษ์ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43017 เด็กหญิงศลิษา วิเชียรพันธ์ุ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
42005 นางสาวปภาวี คำเสนา แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ดูข้อมูล
42017 นางสาวหนึ่งฤทัย กฎสูงเนิน แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ดูข้อมูล
43018 เด็กชายไชยวัฒน์ ไพศาลรัตนานุกูล แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
46001 นางสาวลักษิกา พรหมจรรย์ แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
44007 นางสาวศิรภัสสร งาเฉลา แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
42003 นางสาวณัฐริสา คล่องแคล่ว แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ดูข้อมูล
44006 นายกฤชภัส กองลุน แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
42002 นางสาวพินารัตน์ สวยกลาง แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ดูข้อมูล
43015 เด็กหญิงศุวิสา ทองอ่อน แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
42001 นางสาวณัฐธิดา วิไลลักษณ์ แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ดูข้อมูล
41003 นางสาวธิดารัตน์ โภคา แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
43002 นางสาวพรพิรุณ ยุบล แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43014 นางสาวน้ำหนึ่ง เรืองมนตรี แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
44001 นางสาวสิริกัญญา กลิ่นมะลิ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
43013 เด็กหญิงชลธิชา แพวขุนทด แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล