ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
42029 นางสาวปาลิตา ต่อชาติ แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ดูข้อมูล
43072 นางสาวจุรีภรณ์ ผลทิพย์ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
46023 นางสาวมัลลิกา กำลังเหลือ แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
43071 นางสาววรรณดี ตรวจนอก แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
42022 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปิ่นภัย แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ดูข้อมูล
43070 เด็กชายธนกฤต บอขุนทด แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
46018 เด็กชายชยานันต์ ยังโนนตาด แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
42021 เด็กชายธนพงศ์ เขตบำรุง แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ดูข้อมูล
43069 เด็กหญิงชนกานต์ น้อยสร้อย แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
41024 นางสาวเมธาวี ล้ำชัยภูมิ แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
43068 เด็กหญิงณัฐการณ์ สมบัติมี แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43065 เด็กหญิงณัฎฐณิชา แพงสุดสี แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43089 นางสาวสารินีย์ เคนสูงเนิน แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
41025 นางสาวอัญชิสา แดงสกุล แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
42020 เด็กหญิงพิมพกานต์ คำเเสน แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ดูข้อมูล
41026 นายศุภวิชญ์ แซ่เตีย แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
42019 นางสาวฐิติชยากานต์ สิงห์ลี แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ดูข้อมูล
46019 นายนายชวิศ เปล่งศรี แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
41029 นางสาวเปี่ยมสิริ สระทอง แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
46012 นายวชิราวุธ บุตตะโยธี แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล