ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
41018 เด็กชายณัฐภูมิ แฝงชัยภูมิ แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
43064 เด็กหญิงชรินรัตน์ คุณชื่น แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
41017 นายธนบฎี อึ่งสีคราม แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
41016 นางสาวปวรรัตน์ พันธุ์สามารถ แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
47002 นางสาวจุฑาธิบดิ์ ตั้งประเสริฐวงศ์ ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ดูข้อมูล
44013 เด็กหญิงภัทราพา ลอดทรง แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
46011 นางสาวนิลวดี มณีโชติ แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
43063 นางสาวกัญญารัตน์ จรภักดี แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43062 นางสาวกชพร โพธิ์ศรี แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43061 นางสาวรุ่งนภา บุญพิมพ์ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
46010 นายสันติสุข สุขประเสริฐ แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
41015 เด็กหญิงธันยชนก ทับทิมทอง แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
43059 นางสาวพิชญาภา หาญกำลัง แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
41014 เด็กหญิงสิริยากร สองศรี แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
43058 นางสาวปาริษา สุกวาท แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
42016 เด็กหญิงธิดารัตน์​ สุภาพ แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ดูข้อมูล
43057 เด็กหญิงอภิญญา หิรัญเขว้า แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
42015 นางสาวฐิติมา วิเศษวงษา แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ดูข้อมูล
41013 เด็กหญิงชนิสรา โม่งปราณีต แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
43056 นางสาวไอรดา แสงจันทร์ศรี แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล