ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
44004 นางสาวธัญลักษณ์ สบายใจ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
41001 เด็กหญิงพรวิสา พิมพ์สราญ แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
43001 นางสาว ทัศนีย์วรรณ จำพันธุ์ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43012 นางสาวปรารถนา ถินนอก แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43011 นางสาวรมิตา ดวงเงิน แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43010 นางสาวจตุพร กล้ารมราน แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43009 นางสาวกรรณิการ์ กาญบุตร แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
44003 นางสาวมันฑนา สาวะรักษ์ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
43008 นางสาวพรรณรภา เผ่าเพ็ง แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43007 นางสาวกุลปริยา สินมา แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43006 นางสาวนัทกานท์ แต่งเมือง แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43005 นางสาวกัณณิการ์ หวดชัยภูมิ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
44005 นางสาวฐิติพร เเดงธรรมชาติ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
43004 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปะสุข แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43003 นายเพ็ชรเเท้ ศรีเมือง แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
41002 นางสาวชลลดา ทูพันธ์ดุง แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
44002 นางสาวเกศกนก บุญมี แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล