ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
43055 นางสาววัชราพร ยนต์ชัย แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
41012 เด็กหญิงอริสา ขามจัตุรัส แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
43054 นางสาวปวริศา จงมุม แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43053 นางสาวสิริวิลัย รัตนวิชัย แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
42014 นางสาวฤทัยทิพย์ บำรุงคีรี แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ดูข้อมูล
43050 นายปรีด์มนัส กีรติไพบูลย์สกุล แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43051 นางสาววิภาวี ศักคำดวง แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43049 นางสาวปาวิฑรา อ่วมงามขำ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
42013 นางสาวณัฐชา ลีเกษม แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ดูข้อมูล
41011 นางสาวพีรารินทร์ กลิ่นศรีสุข แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
43048 เด็กหญิงอภิชญา เคนวิเศษ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
44012 นางสาวนภัสสร อุ่นเวียง แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
42012 เด็กหญิงเบญจมาพร เพ็ดขุนทด แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ดูข้อมูล
43047 นางสาวจิตรา​นุช​ แก้ว​สำราญ​ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
42011 นางสาวจิรพันธุ์ ตอมพุทรา แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ดูข้อมูล
44011 นางสาวมนัสนันท์ ศรีจันทา แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
43046 เด็กหญิงธัญชนก กองแก้ว แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43045 นายธนากร ไตรเสนีย์ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43043 นางสาวพรพิมล ถนอมพงษ์ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
41009 นางสาวรัญชนา บาริศรี แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล