ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
43080 นางสาวภิมพิกา อัปมะโน แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
42025 เด็กหญิงนภัศลดา หาขุนทด แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ดูข้อมูล
41028 นางสาวเมธาพร ป้องขันธ์ แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
46015 เด็กชายเกียรตินาคินทร์ วรรณพงศ์ แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
43079 นางสาวกุสุมา ศักดิ์ภูเขียว แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
41019 นายอนันดา หมู่โส แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
41020 เด็กหญิงรัตนากร แสไพศาล แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
41021 นางสาวณัฏฐธิดา ศุภวัฒน์ แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
43075 เด็กหญิงปรัญยา ฝาชัยภูมิ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43067 นางสาววชิรา เสมอไวย์ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43066 นางสาวปาณิศา สิงห์ธานี แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43076 นางสาวปุลญานุช ถนอมเชื้อ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43078 เด็กหญิงนาดียา นิ่มเจริญ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43077 นางสาวรัตฐนันท์ โตชัยภูมิ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43074 นางสาวจารุวรรณ พงษ์เชื้อ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
46016 นางสาวกิ่งเพชร สุวรรณละมัย แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
46017 นายทรงพร จิตต์กระโทก แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
41022 เด็กหญิงวาสิณี พิณทอง แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
41023 นางสาวปทิตตา จันทรวงศ์ แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ดูข้อมูล
43073 เด็กหญิงนิพาภรณ์ เมืองโคตร แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล