ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
43033 นางสาวสุริศา เเก้ววิชัย แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43031 นางสาวญาธิป บุญโรจน์ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43044 นางสาววิลาศิณี ตันนอก แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43052 เด็กหญิงธาราทิพย์ แพไธสง แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43029 นางสาวภัทรวดี แก้วโสม แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43027 นางสาวปรารถนา ประวัติกลาง แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43026 นางสาวปิยะนุช หาญกุดตุ้ม แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
42008 นางสาวชนาภา เนียนสันเทียะ แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ดูข้อมูล
46009 เด็กชายพีรพัฒน์ ดำมินเศก แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
43024 นางสาวปรีมา วรรณสิงห์ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
44009 นางสาวสุวนันท์ อังคะวิง แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
43023 นายรัชภูมิ อาสานอก แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
46004 นางสาวสลิลทิพย์ ดวงลูกแก้ว แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
44008 นางสาววิภาวรรณ หินจันทร์ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
46003 นางสาวเบญญาภา ศรีทิพย์ป้อม แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
46002 นายเผ่าพันธุ์ จันทร์สม แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
42007 นางสาวรัตติมา พลอาชา แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ดูข้อมูล
43025 นางสาวสิรินทรา ชาญฤทธิ์ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43022 เด็กหญิงจิราพร สุวรรณธาดา แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
43021 นางสาวศุกร์สมวดี วัชรทวีศิลป์ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล