ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 เดิม

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
53182 เด็กหญิงปัณฑิตา ค่ายใส แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
51044 นางสาวธัญพร ธนิทธิกุล แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ ดูข้อมูล
51043 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ์ ฟ้ารักษา แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ ดูข้อมูล
53175 นางสาวนัทธกันต์ ด่านแก้ว แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53179 นางสาวสุธาสิณี ผลเต็ม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53181 เด็กหญิงกรกนก จรภักดี แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
51045 เด็กชายพัชรพล พลสมบัติ แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ ดูข้อมูล
53178 เด็กหญิงธนัญชนก เทียมชัยภูมิ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
52072 นางสาวธัญญลักษณ์ ระวิวรรณ แผนการเรียนอังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
51047 นางสาวธิชาภรณ์ บุญคำมูล แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ ดูข้อมูล
51046 นางสาวจริยา งามหมู่ แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ ดูข้อมูล
53177 นางสาวเนตรทราย ดีโนนอด แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53176 เด็กหญิงนิธิมากร เจนจิต แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
55052 เด็กหญิงพิชชานันท์ ขวัญยืน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
53173 เด็กหญิงพัชรินทร์ เพชรดิน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53172 นางสาวปพิชญา คุณชื่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53167 เด็กชายอัศม์เดช หิรัญเกิด แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
52069 เด็กหญิงกานต์ธิดา จำพันธุ์ แผนการเรียนอังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
52071 นางสาวชนาพร อนุพัน แผนการเรียนอังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
53165 นางสาวกัลยกร บัวอ๊อด แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล